ابزار رازی فعالیت خود را از سال 1355 شروع کرده است

نمایندگی شرکت گام الکتریک

نمایندگی شرکت جوشا

نمایندگی مستقیم بوش آلمان